Aftalemål

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Aftalemål for Randers Børneasyl

1. Indledningen

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

Denne aftale gælder fra januar 2015 til december 2016, og aftalen er indgået mellem Randers Børneasyl og Randers Byråd.

2. Aftaleenheden

I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2015.

Kontaktinformation

 • Institution: Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard
 • Institutionstype: Daginstitution
 • Adresse: Rådmands Boulevard 44-46
 • Tlf.: 89 15 92 60
 • E-mail: bvrb@randers.dk
 • Leder: Pia Krogh Jespersen

Lovgrundlag

Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Hovedopgave

Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard er en daginstitution, hvor vores kærneopgave er børn i alderen 0-6 år.

Målgruppe

Børn i alderen 0-6 år.

3. Udviklingsmål for institutionen

Udviklingsmål: Læring og bevægelse

Baggrund

Vi sætter fokus på læring og bevægelse i uderummet, samt at vi voksne skal være kulturbærere. Personalet skal være rollemodel i samarbejde med forældrene. Vi vil give børnene succes og færdigheder ved at bruge kroppen.

Initiativer

Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til udviklingsmålet.

 • Samarbejde med forældrene og inddrage dem aktivt i det daglige arbejde i institutionen.
 • Personalet skal være aktive rollemodeller i uderummet bl.a. i form af aktiviteter.
 • Vise glæde ved at bevæge sig i uderummet.
 • Lave en OL sammen med Helsted Børnehus og Børnehaven Bredstrupsgade.
 • Lave cirkus.
 • Arbejde med børnenes bevægelse, koordinationsevne og balance og derigennem udvikle børnene både fin- og grovmotorisk.

4. Evaluering af aftalen

Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.

Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en videns baseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål.

Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud fra:

 • Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i.
 • Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeperspektiv med fokus på ressourcer og potentialer.
 • Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge.

Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge omkring og for barnet, den unge og forældrene

Derudover har den enkelte aftaleenhed opstillet følgende effektmål i forhold til det konkrete aftalemål:

 • At børnene lære hvilke muligheder naturen giver for bevægelse.
 • At børnene bliver fysisk udfordret via leg og læring i naturen.
 • At børnenes motorik udfordres.
 • At børnene udviser glæde ved at være i naturen
 • Samarbejde på tværs
 • Pædagogens rolle