Værdigrundlag

I dag tilbringer børnene en stor del af deres tid i daginstitutionen. Det kræver, at vi overvejer hvilke ting, der er vigtige for en god barndom og derigennem fokuserer på, hvilke elementer vi ønsker at bibringe børnene i vores institution.

Vi mener, at et godt barneliv skal være fyldt med nærvær, anerkendelse og livsglæde.

Nærvær

Det handler om at være til stede, opleve og reagere på barnets tilstand, følelser og initiativer. Alle har brug for at blive hørt, set og anerkendt for at udvikle et sundt “jeg”.

Gennem nærvær skaber vi plads til læring,  fordybelse, opmærksomhed, nysgerrighed og refleksion hos barnet, men også hos os selv – hvorefter vi kan skabe udvikling.

I nærværet ønsker vi også at skabe tid, ro og tryghed, samt have høj fokus på omsorgen for det enkelte barn.

Anerkendelse

Vi er alle afhængige af andres anerkendelse for at udvikle os til selvstændige og hele mennesker.

Anerkendelse betyder for os en respekt og en ligeværdighed i forhold til det enkelte barn.

Forståelsen for, at vi handler, som vi gør, af en grund og at der derfor eksisterer en nysgerrighed i hele institutionen til at kigge bagved f.eks. handlinger og forsøge at forstå disse.

At vi er rummelige, med plads til forskellighed og at vi er i stand til at sætte os i barnets sted. At vi tager udgangspunkt i det barnet kan og derigennem arbejder med de områder der skal udvikles.

Livsglæde

Glæde er for os et afgørende element i vores hverdag sammen, i vores måde at udføre vores arbejde på, men også som en forpligtigelse til at føre dette element ind i børnenes liv og hverdag.

Glæde smitter og er et fantastisk grundlag for læring.

For os handler glæde om et positivt sind og et engagement i vores handlinger.

Der skal være plads til begejstring og spontanitet og glæden skal også findes i det fællesskab vi deltager i og bygger op sammen.

Børnene skal opleve deres liv i institutionen som et sted hvor der er frihed til rigtig mange ting, men også en ansvarlighed i forhold til hinanden.

Hvor legen og fantasien får lov at blomstre og hvor der opbygges en glæde hos den enkelte ved at være lige præcis den man er.

Hverdagen skal være fyldt med glæde og livskraft – der skal være plads til udfoldelse, tid og ro til fordybelse, mulighed for frie valg, steder hvor man kan udforske verden og egne behov, gode venner man indgår i et forpligtigende fællesskab med og kompetente voksne, der har tid til at lytte, give omsorg og vise nye veje og muligheder.

Barnet har brug for voksne, der påtager sig ansvaret for at det udvikler de egenskaber og kompetencer, som gør det i stand til at klare sig senere i livet. Ansvaret og omsorgen, er til forskel fra tidligere, fordelt på flere mennesker. Det primære ansvar ligger hos forældrene, som det altid har gjort, men i modsætning til tidligere skal det foregå i et tæt samarbejde med de voksne i institutionen, som også fylder meget som opdragere i barnets liv. Derfor prioriterer vi også forældresamarbejdet i Randers Børneasyl meget højt.