Institutionsplan

Institutionsplan for Randers Børneasyl:

Forord:

Denne institutionsplan har til formål at give en samlet oversigt over en række pædagogiske samt praktiske forhold vedrørende Randers Børneasyl. Det er vort håb og forventning, at personale og forældre i samarbejde, er aktive deltagere i børnenes tilværelse i institutionen, samt at der udvikles et åbent og positivt samarbejde parterne imellem omkring institutionen og dens aktiviteter. Personalet ser det som deres fornemste opgave at give børnene en sund, glad og levende hverdag, der passer til børnenes alderstrin og formåen.
Det er vores håb, at du gennem læsning af virksomhedsplanen, vil blive klogere på hvem vi er, hvad vi står for, og ikke mindst, hvordan vi prioriterer vores indsatser.

At finde enighed om en institutions værdigrundlag, kræver løbende evalueringer af gældende praksis. For praksis ændres hele tiden, i kraft af de forskelligheder, som institutionens børn udviser.

Virksomhedsplanen er gennemdrøftet med, og godkendt af institutionens personale og bestyrelse. Vi synes, at virksomhedsplanen afspejler den virkelighed, vi alle er en del af i Randers Børneasyl. Det er derfor både personalets og bestyrelsens ønske, at virksomhedsplanen kan bruges som arbejdsredskab for os, der arbejder i institutionen til daglig.

Det er vores håb, at virksomhedsplanen må danne grundlag for, og være til genstand for mange givtige diskussioner blandt alle os, der har interesse i Randers Børneasyl.  Og sidst, men ikke mindst ønsker vi, at virksomhedsplanen må komme institutionens børn til gode. For det er trods alt børnene, der er omdrejningspunktet for vores virksomhed.

Historie om Randers Børneasyl: 

Randers Børneasyl er en selvejende daginstitution, som er tilknyttet LDD (Landsforeningen Danske Daginstitutioner).

 • Vi har driftsoverenskomst med Randers kommune.
 • Vi har en Bestyrelse og en forældreforening.
 • Bestyrelsen er vores arbejdsgiver.

Den 28. maj 1840 blev Randers Børneasyl indviet i Lille Voldgade.

Den 19. august 1977 var det sidste dag for Randers Børneasyl i Lille Voldgade 7, da man flyttede ind i en ny opført bygning på Rådmands Boulevard 44 - 46 på 430 m² til de dengang 60 børn. Her fik man tre børnehavestuer, et fællesrum, kontor, personalestue og køkken i stueetagen samt en kælder med forskellige depoter.

Mange tror, at Randers Børneasyl er et asylcenter eller en børnehave til asylbørn, pga. navnet, men da institutionen i sin tid blev opført, brugte man ikke ordet børnehave eller daginstitution, men i stedet brugte man ordet børneasyl. Asyl er et gammelt ord for fristed, og et børneasyl betød herved et fristed for børn.

Vi er stolte af at have haft 175 års erfaring med børnepasning, og derfor hedder vi stadig Randers Børneasyl.

Vi valgte i 2008 at nedlægge den ene børnehavegruppe og oprette en vuggestuegruppe i stedet, så derfor er vi i dag en integreret daginstitution med en max kapacitet på 42 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.

Når et barn indskrives i vores Institution, betyder det at barnet er sikret plads frem til overgang til skole. Hvis et andet børnehavetilbud ønskes, skal forældrene selv ansøge kommunens pladsanvisning om dette, og give institutionen besked.

Vi ligger i gå afstand fra Randers bymidte mellem villaer og med den nye Netto lige overfor. Vi har ikke den største legeplads, men den blev i 2012 fornyet og det nyder vores børn godt af. Vi har også lige i 2020 udvidet udearealet med en dejlig stor græsplæne bag institutionen. I vores nærmiljø ligger Vestparken og legepladsen ved Skovbrynet, så dem benytter vi os af på vores turdage, men vi tager gerne bussen til Fladbro, grusgraven i Tebbestrup, Månedalen i Vorup, Naturskolen, Romalt Bakke osv.

Målsætning:

 • Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre. Vi vil gerne kendes på at: Vi gerne vil udvikle børnenes sociale kompetence.
 • Vi vil skabe en god og tryg atmosfære for børn, forældre og personale samt tage hensyn til det enkelte individ.
 • Vi vil give barnet de bedst mulige udviklingsbetingelser, hvor nærhed, omsorg og engagement prioriteres højt.
 • Vi vil give tid og rum til, at barnet selvstændigt kan handle inden for institutionens rammer.

Uddybet målsætning:

 • Uddybet målsætning omfatter både pædagogiske holdninger og samarbejdet i personalegruppen og forældregruppen.
 • Vi udvikler os kun optimalt, hvis vi er i en god og tryg atmosfære. Dette gælder især for børnene. Derfor er det vigtigt at vi voksne, som omgiver børnene, er positive og engagerede.
 • For at skabe den trygge atmosfære, er det vigtigt at være nærværende i samspillet med børnene og vise dem ægte interesse. Knus og kram og glade voksne er en del af de trygge rammer.
 • I vores personalesamarbejde sætter vi medmenneskelighed og interesse for hinanden højt. Det giver tryghed, som bl.a. viser sig ved åbenhed i diskussioner, hvilket er med til at højne kvaliteten af vores daglige arbejde. Det er vigtigt at tage ansvar for sig selv og sit arbejde.
 • Det er ligeledes vigtigt at acceptere og respektere vores forskelligheder, men også at udnytte forskellighederne og ressourcerne på bedst mulig måde.
 • Humor er en væsentlig del af samarbejdet i dagligdagen.
 • Vi prioriterer vores samarbejde med forældrene højt, da dette er grundlaget for vores daglige arbejde med børnene.
 • Gennem daglig samtale mellem forældre og personale lærer vi hinanden at kende, dermed også vores forskelligheder som alle må acceptere og respektere.

Bestyrelsen består af:

 • 4 forældre, der har børn i Randers Børneasyl
 • 1 Repræsentant udpeget af bestyrelsen
 • Institutionens leder
 • 1 personalerepræsentant for pædagogerne
 • 1 personalerepræsentant for pædagogmedhjælperne

Forældrebestyrelsesmedlemmerne er valgt på et forældremøde af Institutionens øvrige forældre. Forældrebestyrelsen varetager institutionens overordnede pædagogiske principper. Forældrebestyrelsen holder møde, ca. hver 6. uge dog mindst 4 gange om året. Det er enten leder eller formand for forældrebestyrelsen der indkalder til møde.

Institutionens åbningstid:

Institutionen har følgende åbningstid:

 • Mandag: 6.30 - 16.45
 • Tirsdag: 6.30 - 16.45
 • Onsdag: 6.30 - 16.45 
 • Torsdag: 6.30 - 16.45
 • Fredag:  6.30 - 16.00 

Randers Børneasyl har feriepasning følgende dage:

 • De 3 dage op til påske
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 - 30
 • Perioden mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag

Disse dage samarbejder vi med Helsted Børnehus. I ulige år er vi i Helsted Børnehus i lige år er vi i Randers Børneasyl.

Der tilbydes ikke pasning juleaftensdag d. 24. december.

Maxkapacitet:

 • Randers Børneasyl har en maxkapacitet på 42 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn

Institutionens børn er fordelt på 3 stuer:

 • Vuggestuen(Blå stue)
 • Rød stue
 • Gul stue

Ledelse og personale:

 • Pia (Leder)
 • Virginia (Kim)(Souschef)

Vuggestuen:

 • Laila, pædagog
 • Rikke, pædagogmedhjælper
 • Katrine, vikar
 • Pia, pædagog og leder

Rød stue:

 • Majda, pædagog
 • Suzanne, pædagogisk assistent
 • Pia, pædagog og leder

Gul stue:

 • Virginia (Kim), pædagog og souschef
 • Lasse, medhjælper
 • Kim, pædagog, seniorjob
 • Pia, pædagog og leder

Vejledningspædagog:

 • Marianne, pædagog

Bemærk at der i perioder vil være studerende og personale i løntilskud på stuerne

Randers Børneasyls formål:

Randers Børneasyls formål er gennem tillid, åbenhed og ærlighed at skabe tryghed i børnenes hverdag, samt at skabe en personlig kontakt mellem barn, forældre og personale. Vi ønsker, at skabe en levende, glad og sund institution, hvor børnene gennem oplevelser, læring og leg får livsglæde, som understøtter deres psykiske og fysiske udvikling. Vi ønsker, at styrke børnenes sociale og kreative evner gennem planlagte varierende aktiviteter, planlagt efter alder og færdigheder, samt at stimulere børnene sproglig, motorisk, intellektuel og følelsesmæssig for derved at øge deres selvtillid og selvværd.

Pædagogikken:

Det pædagogiske arbejde i Randers Børneasyl tager sit afsæt i, at alle børn har krav på en hverdag, hvor der gives plads til udfordring. En hverdag, hvor hvert enkelt barn gives mulighed for læring samt til at udvikle sine kreative, selvstændige og sociale sider. Vores opgave er derfor at skabe så trygge rammer for barnet, så leg kan opstå og venskaber trives. Og målet er, sammen med forældrene, at skabe helhed for barnet, så udvikling og læring kan finde sted.

Inklusion:

Vi tager ansvar for og arbejder efter at pædagogikken er inkluderende. Det betyder at vi tilrettelægger en hverdag der kan rumme forskellighed, og som giver alle børn mulighed for at udvikling kan finde sted. I leg, i aktiviteter, i fællesskaber. Vi skaber rum for alle børn, med hver deres forskellige udviklingspotentiale. Og vi tilrettelægger en hverdag, der bedst muligt tilgodeser barnets specifikke behov.

I praksis betyder det, at vores pædagogik tilrettelægges så vi også giver muligheder til de børn, der har vanskeligt ved at indgå i fællesskabet med andre børn.

Vores mål og metoder i Randers Børneasyl:

Den daglige modtagelse af børnene.

Mål:
 • Vi ønsker at skabe en personlig kontakt og tryghed mellem børn, forældre og personale bl.a. omkring afleveringen, således at både børn og forældre får en god start på dagen.
 • Vi ønsker at alle børn skal føle sig velkomne og blive set.
Metoder:
 • Vi hjælper forældre og børn med at tage afsked med hinanden og giver tid og mulighed til en lille snak omkring barnet, f.eks. hvordan det har haft det siden sidst.
 • Når personalet møder, hilser de på både børn og forældre.

Udelivet:

Børn har et højt aktivitetsniveau og udfordres rent fysisk i naturen, derfor øges styrke samt udholdenhed og sygefraværet mindskes.
Mål:
 • Vi ønsker at lære børnene glæden ved at være udenfor uanset vejret. Enten på legepladsen eller på turdage.
 • Når børn bevæger sig i ujævnt og udfordrende terræn udendørs, forbedres balanceevnen, grov-motorikken og koordinationen.
 • Sanseindtrykkene i naturen er stærke og varierede, derfor styrker udelivet børns grundlæggende opmærksomhed og byder på alsidige oplevelser.
 • Naturen byder på varieret social kontakt og der er rigelig plads. Det betyder større tolerance, færre konflikter og dannelse af andre legegrupper.
Metoder:
 • Vi er ude hver dag uanset vejret.
 • Udelivet giver børnene frihed til at undres, iagttage og fordybe sig i de forskellige årstiders forandringer. De oplever og mærker forandringerne på egen krop, således at de ikke bare ser hvad slags vejr det er, men med sig selv oplever de skiftende vejrforandringer.
 • Udelivet giver andre og flere udfoldelsesmuligheder både fysisk og psykisk.
 • Vi prioriterer barnets ret til at lege frit, da det er her barnet bearbejder indtryk og oplevelser.
 • Natur inviterer til fordybelse, er beroligende og inspirerer til aktiviteter.
 • Legepladsen giver børnene mulighed for at bruge deres fantasi, fri leg, rollelege, tumle leg og sociale relationer til børn og voksne fra andre stuer.

Planlagte aktiviteter:

Mål:
 • At give børnene varierende muligheder og nye aktiviteter, således at vi stimulerer deres udvikling med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppens alder, behov og interesser.
 • At dele børnene op i mindre grupper.
 • At skabe og bevare traditioner. Sang/musik, klippe/klistre, øve navne/adresser/alder, luciaoptog mm.
Metoder:
 • Planlægningen af det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i vores overordnede formål. Vi har med udgangspunkt i disse mål udarbejdet en institutionsplan, hvor vi har beskrevet mål, metoder og aktiviteter for arbejdet i Randers Børneasyl.
 • Vi arbejder ud fra læreplanstemaerne, som skal sikre, at daginstitutionen arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn til det videre liv.
 • De 6 overordnede læreplanstemaer er:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale udvikling (barnets evne til at indgå i sociale relationer)
  • Kommunikation & sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Naturen, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Med udgangspunkt i den eksisterende børnegruppe, sættes der speciel fokus på områder indenfor vores aftalemål, som vi gerne vil arbejde mere med i det følgende år.
 • Vi har faste ugentlige aktiviteter så som samling og ture ud af huset.
 • Der vil selvfølgelig også være plads til spontane aktiviteter.
 • Der udarbejdes stuevis en månedsplan med punkter og dage for de forskellige aktiviteter i måneden.

Fri leg:

Mål:
 • At give børnene mulighed for selv at tage initiativ til leg, give mulighed for at barnet kan bruge og udvikle sin fantasi og kreativitet.
 • At give barnet mulighed for at indgå i et socialt samvær med de børn eller voksne, det selv ønsker.
 • At barnet har mulighed for selv at vælge leg og legetøj.
 • At give barnet mulighed for blot at ”være” i nuet.
Metoder:
 • Vi sørger for at der hver dag er tidspunkter til den frie leg så hele dagen ikke er fyldt med planlagte aktiviteter.
 • Vi prøver at lade børnene selv styre leg og konflikter, så langt de magter det.
 • Vi griber ind i legen og guider/støtter hvis der er behov for det.

Sproglig udvikling:

Mål:
 • At stimulere, fremme og støtte børnenes sproglige udvikling.
 • At give børnene glæden ved sproget og udtrykke deres tanker, ideer og følelser.
 • At børnene opnår bedre sprogforståelse og større ordforråd.
 • At børnene udvikler egen sprogkultur (selvudviklende sprog - leg med sproget)
 • At børnene tilegner sig nye begreber og øver lydforståelse.
 • At børnene øver sig i historiefortælling.
 • At skolebørnene får styrket deres sproglige kompetencer inden skolestart.
Metoder:
 • Vi arbejder med rim & remser.
 • Lære det skrevne sprog (skrive, læse, genkende eget navn).
 • Vi arbejder med historiefortælling.
 • Samling med forskellige aktiviteter. Sprog og motorik hører sammen bl.a. derfor synger, danser og bevæger vi os.
 • Vi arbejder med dialogisk læsning.
 • Vi taler meget med børnene om det vi ser, hører og foretager os i hverdagen. Vi sætter ord på vores handlinger i hverdagen.
 • Arbejder målrettet med sprog i grupperne, anvender sproget i alle situationer og handlinger, sætter ord på alt hvad de foretager sig, og jo ældre barnet er, bliver sproget mere nuanceret. Så børnehaven har fokus på at udvide sprogtilegnelsen.
 • TRAS-skema på barnet (Tidlig registrering af sprogudvikling).

På badeværelset:

Mål:
 • At gøre børnene selvstændige i forbindelse med af- og påklædning, så de oplever at ”kunne selv” og dermed øge deres kropsbevidsthed og selvværd.
 • At give børnene gode hygiejnevaner.
Metoder:
 • Børnene motiveres eller støttes i selv at tage tøj og sko af og på, alt efter alder og færdigheder.
 • Børnehavebørnene har deres egen garderobe på gangen, som de lærer at holde orden på.
 • Børnene gøres fortrolige med potte eller toilet efter alder og egen motivation.
 • Børnene vasker hænder efter hvert toiletbesøg.
 • Vi prioriterer at give børnene tid til at klare tingene selv.

Når vi spiser:

Mål:
 • At gøre spisning til en god og hyggelig fælles oplevelse.
 • At lære børnene at spise en god og varieret kost samt lære dem ”almindelig” bordskik.
 • At give børnene gode hygiejnevaner i forbindelse med spisning.
Metoder:
 • Vuggestueafdelingen har fuldkostordning fra Mellerup skolehjem.
 • Bordet dækkes med kniv og gaffel, hvorved børnene har mulighed for at få kendskab til knivens funktion.
 • Børnehavebørnene har selv madpakker/frugt med, og børnene skiftes til at dække rullebord og deler madpakker ud på stuen.
 • Børnene vasker hænder både før og efter spisning.

Forældresamarbejde:

Mål:
 • At skabe en god kontakt mellem forældre og personale, således at forældrene føler sig trygge og velkomne i institutionen.
 • At have en god og åben dialog med forældrene omkring gensidige forventninger.
 • At støtte og hjælpe forældrene med deres ansvar for barnets opdragelse, udvikling og trivsel.
Metoder:
 • Når barnet skal starte i Randers Børneasyl, sender vi et velkomstbrev og forældrene er velkomne til at ringe og aftale et besøg i institutionen.
 • Der afholdes 3 mdr. samtaler i vuggestuen, hvor man snakker om hvordan den første tid er gået. Her er det vigtigt fra starten at drøfte gensidige forventninger til hinanden, at lytte til forældrene og ligeledes fortælle, hvad vuggestuen lægger vægt på.
 • Der afholdes også 3 mdr. samtaler i børnehaven og førskolesamtaler.
 • En til to gange om året indbydes forældrene til forældremøde
 • Der er altid mulighed for en samtale, hvis enten forældrene eller personalet har behov for det.
 • Vi har en bestyrelse, som altid gerne vil i dialog med de øvrige forældre.
 • Vi prioriterer den daglige kontakt i institutionen meget højt.

Daglig aflevering/afhentning af børnene:

Mål:
 • Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehaven og at barn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.
 • Vi ønsker at skabe en personlig kontakt og tryghed mellem børn, forældre og personale således at både børn og forældre får en god afslutning på dagen.
Metoder:
 • Vi bestræber os på at give tid til at aflevere barnet. Vi giver en tilbagemelding om forløbet af barnets dag og taler med forældrene om barnet i det omfang, de har behov for.
 • Husk altid at sige farvel til jeres barn, selv om det kan være svært, både for barnet og jer. Det er naturligt, at barnet i perioder er ked af at skulle afleveres. Det er sørgeligt at skilles fra sin far og mor. Vi forstår jeres barns følelser og forsøger altid på bedst mulig måde at hjælpe og trøste barnet. Det er aldrig rart at skulle gå fra et grædende barn, derfor er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan barnet har det.
 • For at det kan blive så god en dag som muligt for jeres barn, er det vigtig for os at vide, om det har sovet godt eller dårligt, er kommet sent i seng eller om der er andre atypiske ting, der kan påvirke barnet i løbet af dagen.
 • Vigtigt at forældrene har kontakt med en voksen fra barnets stue eller fra huset ved afhentning. Både for at sikre den gode daglige kontakt, men også for at sikre at institutionen ved at barnet er afhentet.

Daglige rutiner i børnehaven:

Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet. Vores dag er i det store og hele tilrettelagt som skrevet nedenfor.

Børnene møder efter behov indenfor vores åbningstid.

Frem til kl. 8.00 modtages børnene på en stue eller i alrummet, herefter går vi på hver vores stue.

Morgenmad:
 • Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehaven, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet i tidsrummet fra kl. 6.30-7.15
Formiddag:
 • 8.00 er der mødt personale ind fra hver stue og vi går på stuerne
 • 9.00 spiser vi formiddagsfrugt
 • I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler div. aktiviteter såsom samling. Vores aktiviteter er planlagt ud fra b.la. stuernes aktivitetskalender
Middag/madpakker:
 • Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet kl. 11.00-12.00.
 • Hver stue har deres rutiner i forbindelse med middagsmaden. Det være sig vaske hænder, dække rullebord, dele madpakker ud o.l.
Eftermiddag:
 • Efter madpakker leger børnene inde/ude.
 • 14.00 spiser vi eftermiddagsfrugt og bagefter leger børnene videre med fx perler, tegner, klipper/klistrer, Lego, klæder sig ud mm.
 • I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om hvordan dagen er gået
 • 16.00 samles alle husets børn på en stue eller i alrummet indtil lukketid

Daglige rutiner i vuggestuen:

Morgenmad:
 • Har barnet behov for at spise morgenmad i institutionen, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet eller på en af stuerne i tidsrummet fra kl. 6.30-7.15
Formiddag:
 • 8.00 er der mødt personale ind fra hver stue og vi går på stuerne og leger, lægger puslespil, læser, taler og hygger os sammen
 • 9.00 spiser vi formiddagsfrugt
 • 9.30-10.15 laver vi planlagte aktiviteter iflg. månedsplanen, synger, tegner, maler, læser, laver gymnastik, klipper/klistrer, hører lydbånd mm. eller taler sammen
Middag:
 • 11.00 -12.00 spiser vi, børnene skiftes og lægges ud for at sove. (De helt små sover og spiser efter behov)
Eftermiddag:
 • 13.30 er de fleste børn vågnet og spiser eftermiddagsmad.
 • 14.00-16.00 er der leg og aktiviteter inde eller ude
 • I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om hvordan dagen er gået
 • 16.00 samles alle husets børn på en stue eller i alrummet indtil lukketid
Månedsplan:
 • Stuerne udarbejder selv en månedsplan til forældrene med aktiviteter, fødselsdage, ferier o.l. denne bliver slået op på Tabulexen
 • Der opfordres til at læse månedsplanen, således at man, for barnets og gruppens skyld, er opdateret og kan deltage i aktiviteter fra deres begyndelse.
 • Dagsrytme og månedsplan er ikke strammere end at aktiviteterne kan laves om for at følge vore egne eller børnenes pludselige indskydelser.
 • Vi ønsker at skabe et spændende og kreativt miljø i Randers Børneasyl med mange forskellige oplevelser for børnene.

Traditioner:

Årets gang:
 • Vi vil skabe en historie og tilbyde nogle godt oplevelser, som er genkendelige for børnene. Vi vil være med til at bringe kulturen omkring højtiderne videre.
Fastelavnsfest:
 • Vi slår katten af tønden til fastelavn. Børnene er udklædte hjemmefra, og institutionen bliver befolket med mange forskellige figurer – fra Askepot, Klokkeblomst, spøgelser, mariehøns, tigre og politibetjente, batmænd og spidermænd mm.
Påske:
 • Til påske har vi påskeværksted, hvor vi klipper påsketing og pynter stuerne.
Bedsteforældreplantedag:
 • I løbet af sommeren arrangerer vi bedsteforældreplantedag, en dag hvor bedsteforældre er velkomne til at besøge børnehaven, få en tår kaffe, lidt kage og plante en blomst med børnene.
Fotograf:
 • Hvert efterår får vi besøg af Jysk børnefoto, som tager billeder af alle børnene og et gruppebillede fra hver stue.
Juletraditioner:
 • Op til jul har vi flere juletraditioner.
 • Forældreforeningen holder juletræsfest en hverdagsaften for forældre og børn.
 • Vi har julebedsteforældrekaffe hvor vi inviterer bedsteforældrene til julehygge, hvor de kan klippe klistre med børnene og ikke mindst se luciaoptog.
 • Desuden har stuerne deres egne små traditioner omkring jul, det kan bl.a. være Julle eller Nissepjok som på tur kommer med børnene hjem. De er nogle rigtige små drillenisser, og som regel, er der noget at fortælle eller vise dagen efter til de andre børn, når nisserne har været med hjemme.
 • Vi holder også børnejulefrokost i de 2 børnehavegrupper, hvor hvert barn kommer med et bidrag til maden. Det kan være frikadeller, æg, rugbrød, gulerødder mm.
Fødselsdage:
 • Når der er fødselsdage kan vi fejre det på forskellige måder; måske synes I at det kunne være hyggeligt at invitere stuen hjem denne dag for at fejre barnet.
 • Eller I vælger at det er bedre, hvis vi fejrer den i børnehaven. Så medbringer I selv det, som barnet skal/kan dele ud.
 • Uanset hvor vi holder den, så synger vi fødselsdagssang og barnet får en gave, som stuen har lavet.
 • Vi opfordrer til, at der bliver serveret sund mad hvis I inviterer til fødselsdag i hjemmet.
 • Selvfølgelig må der også gerne være kage og/eller slik men i begrænsede mængder.
 • Det samme gælder hvis det er frokost I vil servere for de andre børn, når fødselsdagen bliver fejret i institutionen.

En god begyndelse:

En god begyndelse i Randers børneasyl for både børn og forældre er vigtig. Vi modtager børn og forældre i en rolig atmosfære, hvor vi udveksler gensidig information om barnet, familien og institutionen. Derfor kan vi tage individuelle hensyn og skabe så trygge rammer som muligt for det enkelte barn, da vi mener, dette er vigtigt for barnets personlighedsudvikling. Inden jeres barn starter i institutionen, sætter vi tid af til en opstartssamtale om jer og jeres barn.

At starte i vuggestue eller børnehave kan være et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til en masse nye mennesker og hverdagen kan være meget anderledes end det de er vant til i hjemmet. Denne overgang er vi meget opmærksomme på og vi vil støtte op om barnet såvel som forældrene.

For at gøre overgangen så blid som mulig, er en blød start at foretrække. Det vil sige en start, hvor barnet først kommer på besøg sammen med jer et par timer ad gangen, for derefter at være alene i kortere perioder.

En god overgang:

Ligeledes når barnet skal forlade vuggestuen og starte i børnehaven eller forlade børnehaven og starte i skolen.

Det er meget forskelligt fra barn til barn, hvor lang tid det tager at vænne sig til nye mennesker og livet i institutionen. Vi ved, hvor vigtigt det er i denne periode, at vi er tæt på barnet, forstår dets reaktioner, finder barnets udviklingstrin og handler ud fra dette med omsorg og nærvær.

Da vi er en kombineret institution oplever vi, at overgangen fra vuggestue til børnehave som regel forløber gnidningsfrit, da barnet allerede kender de voksne og børn i forvejen. Vi har mentorordning i institutionen, hvilket betyder, at et børnehavebarn ”kobles” på vuggestuebarnet inden den egentlige overflytning af vuggestuebarnet til børnehavegruppen. Børnehavebarnet er med til at guide/hjælpe vuggestuebarnet med forskellige ting i løbet af dagen, det kan være alt lige fra at hjælpe vuggestuebarnet i tøjet, til at tage med vuggestuen på tur og/eller vuggestuebarnet kan også komme med børnehavegruppen på tur. Mentorordningen bevirker også, at når vuggestuebarnet bliver flyttet til børnehavegruppen, har det fået en ny ”ven” som altid er klar til at hjælpe eller trøste alt efter behov. Dette har vist en positiv effekt på vuggestuebarnet, men også på børnehavebarnet (som er ”vokset” med opgaven).

Samarbejdspartnere:

 • Vi har tværfagligt gruppemøde ca. hver anden måned. I mødet deltager en psykolog, en sundhedsplejerske, en talepædagog, en socialrådgiver, vores vejledningspædagog, en pædagog fra barnets stue, en fra ledelsen og derudover bliver barnets forældre altid tilbudt at deltage i samtalen.

Ledelse og administration:

Da vi er en selvejende institution, har vi egen leder og souschef i huset. Både leder og souschef har timer på stuerne, hvilket betyder at de har en god føling med hverdagen i huset og kender alle børn og forældre.

Lederens opgaver:

 • Lederen er synlig, tydelig og tilgængelig og har timer på alle stuer
 • Lederens arbejde består af mange forskelligartede arbejdsfunktioner og kan derfor sommetider opleves som en blæksprutte med tag i følgende:
 • Ansættelser + afskedigelser
 • Instruktion
 • Egen og personalets videreudvikling
 • Information, div. møder
 • Stuemøder, efter behov
 • Personalemøder med MED-status
 • Diverse ledermøder
 • Selvejende ledermøder
 • Udviklingssamtaler
 • Lønsamtaler
 • Ny løn
VÆRE MED TIL:
 • Forældresamtaler efter behov
 • Lønforhandlinger
 • Konfliktløsning
 • Ansvarlig for mødeplan
 • Være igangsætter
 • ”Holde gryden i kog”
 • Inspiration
 • Vejledning
 • Kontrol – opfølgning af de ansattes arbejdsindsats i forhold til de opstillede mål (kollektivt og individuelt)
 • Budget
 • Økonomi
 • Krisehjælp til medarbejdere
 • Bestyrelsen
 • Forældrebestyrelsen
 • Arbejdsmiljøleder
 • Deltage i det pædagogiske arbejde på stuerne
 • Samarbejde med Tværfaglige instanser

Souschefens opgaver:

 • Pædagog på Gul stue
 • Praktikvejleder for PAU-studerende i perioder
 • Souschefen har faste timer på kontoret
 • Samarbejdet mellem leder og souschef opstår afhængig af arbejdsopgaverne eller ønske fra enten leder eller souschef om diverse.
 • Lederteamet har faste timer sammen på kontoret
 • Denne arbejdsform gælder også i samarbejdet mellem leder og tillidsmænd samt leder og arbejdsmiljørepræsentant.
 • Det meste samarbejde foregår på vores med MED-møder eller efter behov.

Økonomi og budget:

 • Randers Kommune har decentraliseret institutionens budget, hvilket betyder, at institutionen får ”en pose penge” pr. indskrevne barn.
 • Institutionen skal selv fordele indtægter og udgifter.

Kontakt os:

Randers Børneasyl

Rådmands Boulevard 44

8900 Randers C

Tlf. 8915 9260

Mailadresse: boerneasylrds@randers.dk

Leder: Pia Krogh Jespersen

Vores 3 stuer har deres egne telefonnumre:

                        Fastnet         Mobil

Vuggestuen   8915 9263    5133 3080

Rød stue       8915 9261    5133 3246

Gul stue        8915 9262    5133 3268